A kormány rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra között (a

továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell

alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,

b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti

nagykereskedelmi tevékenységre.

2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

2. §

(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális

érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre

korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén az utcán és a közterületen – e rendelet szerinti kivétellel –

mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból

készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a

szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus

spektrumzavarral élő személy.

3. §

(1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen,

valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy

ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter

távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők

nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint

látogathatóak.

3. Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

4. §

(1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a kijárási tilalmon kívüli időben – az e rendelet

szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

(2) Az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket,

háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti

tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító

üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket

árusító üzletben) ide nem értve a szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket

forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon,

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyag-töltőállomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

(3) Az üzlet a – (2) bekezdés szerinti kivétellel – köteles zárva tartani.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet

üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(5) A vendéglátó üzletben tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

4. A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

5. §

(1) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító

üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva

tarthat.

(2) A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

6. §

(1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín a

köteles zárva tartani, kivéve

1) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást (pénzügyi

szolgáltatások),

2) a közlekedési és a szállítási szolgáltatást,

3) a magán egészségügyi szolgáltatást,

4) a szociális szolgáltatást,

5) a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatást,

6) a totózó és lottózó szolgáltatást,

7) a jármű szerviz szolgáltatást, a mezőgazdasági és ipari gép-szerviz szolgáltatást, a

háztartási gép-szerviz szolgáltatást, az épületgépészeti szolgáltatást,

8) az informatikai, a kommunikációs eszköz javítási szolgáltatást,

9) a temetkezési szolgáltatást;

10) az állategészségügyi szolgáltatást,

11) az állat-, növény-egészségügyi, élelmiszervizsgálati laboratóriumi szolgáltatást,

12) az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatást,

13) a közétkeztetési szolgáltatást,

14) az állattenyésztési szolgáltatást,

15) az ügyvédi, a végrehajtói és a közjegyzői szolgáltatást,

16) a biztonsági szolgáltatást,

17) az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatást,

18) a jármű, a gép- és immateriális javak kölcsönzési szolgáltatását és

19) a textil, szőrme mosási és tisztítási szolgáltatást céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára

szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes

megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve

vezetője köteles gondoskodni.

7. §

(1) Az R. 12. (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak,

illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével –

a tartózkodás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, a kártyaterem,

illetve a játékterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az R. szerint

meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók

számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

6. Jogkövetkezmények

8. §

Az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2)

bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

9. §

(1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3)

és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése szerinti

kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb

egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő

ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a

vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így

különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett

eleget, a rendőrséget értesítette.

(6) Ha az üzemeltető vagy a vezető az (5) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása

érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a

rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az

üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe

veszi.

(7) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra

történő befizetéssel történik.

(8) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell

megfizetni.

(9) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(10) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően

szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az

6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést

megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a

pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. §

(2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt

elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

11. §

(1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó

intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási

intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben. 

(3) Az oktatási intézmények kollégiumai az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint

működnek.

(4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati

intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős

miniszter határozatban rendelkezik.

(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja

szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2)

bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő

megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes

találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló

módon, vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell

megszervezni, befejezni abban az esetben is ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási

szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem

teszi lehetővé.

(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már

megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

8. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

12. §

(1) A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes

helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

(2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez

feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus világjárvány elleni védekezésben

résztvevők, valamint azok számára akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve

tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott

személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

9. A gazdaság működésére vonatkozó szabályok

13. §

A kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az

otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

10. Záró rendelkezések

14. §

E rendelet

a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. március 22. napjáig,

b) 7. alcímét 2021. április 7. napjáig

lehet alkalmazni.

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép

hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.

évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

17. §

Hatályát veszti a 4. alcím.

18. §

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §

(2) bekezdése helyébe a követlező rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet 2021. március 22-én hatályát veszti.”

19. §

Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 22-ig lehet alkalmazni.”

20. §

Hatályát veszti az R.

a) 17. § (1) bekezdésében az „ , az óvodák és az általános iskolák 8. osztályig”

szövegrész,

b) 17. § (2) bekezdése.

(Orbán Viktor miniszterelnök)